Bypakke Bodø

Teknikk har startet monteringen av brureis til første konstruksjon på prosjekt Bypakke Bodø

I april 2016 startet leveransen av søyleforskaling og brureis til første konstruksjonen på prosjekt Bypakke Bodø. M3-Anlegg vant kontrakten på ca. 400 millioner, men har satt bort betongjobben til NCC.

Bypakke Bodø er en felles, samordnet innsats for å få til viktige prosjekter for gående, syklende, kollektivtrafikken og vegtrafikken i Bodø. Omtrent en tredjedel av midlene skal brukes til trafikksikkerhet, kollektivtiltak, miljøtiltak og tiltak for gående og syklende. Prosjektet omfatter 2,1 km ny firefelts rv.80 fra Bodøelv til Thallekrysset, 1,6 km tofelts vei, 2,9 km gang- og sykkelvei, samt 8 bruer/kulverter. Felles for ny firefeltsveg er at kjøreretningene er separert med lav midtdeler for økt trafikksikkerhet. Veianlegget skal være ferdig høsten 2018.

Teknikk er valgt som totalleverandør på prosjektet og vil levere brureis, puter, søyleforskaling og betongbyggevarer til hver konstruksjon, samt monteringstjenester fra Teknikks monteringsteam. Prosjektering av de 8 konstruksjonene gjøres av Teknikks ingeniører og vi vil også bistå NCC med 3.part kontrollen gjennom uavhengig RIB-firma.

Bruene blir understøttet av RMDK Rapidshor brureis. Dette stålsystemet har hele 80kN kapasitet og med integrerte diagonaler reduseres antallet komponenter med 35% og vekten med 25% ift sammenlignbare systemer.